5 ວິທີໃນການໝູນເງີນ ໃຫ້ມີໃຊ້ແບບບໍ່ຂາດມືແລະມີເງີນເກັບ

5 ວິທີໃນການໝູນເງີນ ໃຫ້ມີໃຊ້ແບບບໍ່ຂາດມືແລະມີເງີນເກັບ

1.ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ: ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງກ່ອນເປັນສິ່ງທຳອິດ ມື້ນີ້ອາດມີເງີນໃຊ້ແຕ່ມື້ຕໍ່ໄປອາດຈະບໍ່ມີເງີນກໍເປັນໄດ້ຊີວິດຕ້ອງກ້າວໜ້າຕໍ່ໄປແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.


2.ມີຄວາມເຊື່ອເລື່ອງແຮງດືງດູດຂອງຊີວິດ: ເງີນຂາດມືຕອນໃດມັກຈະເອົາໃນສິ່ງທີ່ພາດແລ້ວມາຢໍ້າຕົວເອງຢູ່ຕະຫຼອດເຊິ່ງບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຄຽດ ຄວນປ່ຍນແນວຄິດຫາກຄິດວ່າເງີນບໍ່ພໍໃຊ້ຈ່າຍເບິ່ງຫາວິທີຫຼຸດລາຍຈ່າຍແລ້ວເຮົາຈະມີເງີນເຫຼືອເກັບ.


3. ຫາຊ່ອງທາງການລົງທືນ: ເພາະມີຫຼາຍຮູບແບບບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອມເງີນ ການນຳເງີນໄປເຮັດໃນສິ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ງອກເງີຍເພາະຄືການລົງທືນແຕ່ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄຳນືງຄືການຄຳນວນການລົງທືນໃຫ້ດີໆ ເງີນທີ່ລົງທືນຕ້ອງໜ້ອຍກວ່າເງີນເຢັນ.


4.ມີວິໄນໃນຕົນເອງແລະຄວາມອົດມົນສຳຄັນເຊັ່ນກັນ: ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວເຮັດຫຼາຍອາຊີບຫຼາຍຢ່າງ ຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າມາຫຼາຍໜ້ອຍຕ່າງກັນໄປຢູ່ແລ້ວອາດຕ້ອງມີການປັບໃນເລື່ອງຂອງການໃຊ້ເງີນ,ການອອມຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະສົມຢູ່ຕະຫຼອດ.


5. ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງເຮົາ:ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ:ເຊິ່ງລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງເຮົາເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງມີກໍເພື່ອໃຫ້ເປັນຫຼັກປະກັນເລີຍວ່າຍາມສຸກເສີນມັນຈະຊ່ວຍເຮົາຳດ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page