ກວດເຊັກດ່ວນ! ການມີກິ່ນປາກ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍສ່ຽງໂລກຮ້າຍ

ການມີກິ່ນປາກ ເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເສຍຄວາມໝັ່ນໃຈ ອີກທັງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນຮອບຂ້າງ

ໂດຍກິ່ນປາກເກີດຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣຍໃນປາກ ເຮັດການຍ່ອຍສະຫຼາຍສານປະກອບປະເທດ ໂປຼຕິນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຊ່ອງປາກແລະລຳຄໍ ເມື່ອມີການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ເສດອາຫານທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຊ່ອງປາກຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດກິ່ນເໝັນຂື້ນໄດ້


ນອກຈາກນີ້ສາເຫດຂອງກິ່ນປາກຍັງພົບໄດ້ຈາກບັນຫາອື່ນໆໃນຊ່ອງປາກເຊັ່ນ:
1.ແຂ້ວບໍ່ແຂງແຮງ
2.ພາວະປາກແຫ້ງນ້ຳລາຍໜ້ອຍ
3. ໄຊນັສ
4.ຕ່ອມທອນຊິສ
5.ໂລກປອດ
6.ໂລກເບົາຫວານ
7.ໂລກມະເຮັງ


8.ໂລກກະເພາະອາຫານອັກເສບ
9.ສູບຢາສູບ
10.ກິນອາຫານທີ່ມີກິ່ນແຮງ
ຄວນໃສ່ໃຈເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບປາກຂອງຕົນເອງຢ່າງສະມໍ່າສະເໝີແລະຫາກພົບບັນຫາຄວນຮີບໄປພົບແພດ
ເຊິ່ງ ການມີກິ່ນປາກ ມີສາເຫດທີ່ສຳຄັນແລະພົບຕະຫຼອດທີ່ສຸດຄື:


ບັນຫາສຸຂະພາບພາຍໃນຊ່ອງປາກ ຈາກການທີ່ມີເສດອາຫານແລະຄາບຈຸລິນຊີຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມແຂ້ວ,ລິ້ນ,ເຫືອກແລະບໍລິເວນແຂ້ວທີ່ມີບັນຫາເປັນຮູແລະມັກມີຫີນປູນສະສົມ ທີ່ເກີດຈາກການທພຄວາມສະອາດຊ່ອງປາກບໍ່ທົ່ວເຖິງເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນປາກຮຸນແຮງຍິ່ງຂື້ນ.
ພາວະປາກແຫ້ງ ນໍ້າລາຍໜ້ອຍ ກໍເຮັດໃຫ້ການຊະລ້າງຈຸລິນຊີແລະເສດອາຫານໄດ້ໜ້ອຍລົງເກີດການສະສົມໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງການທີ່ມີນ້ຳລາຍໜ້ອຍອາດມີສາເຫດມາຈາກພາວະຂອງຮ່າງກາຍເອງ ຜົນຈາກຢາທີ່ຮັບປະທານປະຈຳຫຼືການດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page