10ວິທີຮັກສາແຜຮ້ອນໃນໃຫ້ເຊົາໄວ

10ວິທີຮັກສາແຜຮ້ອນໃນໃຫ້ເຊົາໄວ


ແຜຮ້ອນໃນ ຈະສ້າງຄວາມເຈັບປວດແລະກວນໃຈທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ຮັບປະທານອາຫານຍາກ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ລະວັງການຖູແຂ້ວເຊີ່ີງເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງທີ່ຄຽດຫຼືເຈັບປ່ວຍ ເຮົາມີວິທີຮັກສາມາບອກຕໍ່ດັ່ງນີ້:


1.ບ້ວນປາກດ້ວຍນໍ້າເກືອ ມື້ລະ 2-3ຄັ້ງ ຫຼຸດອັດຕ່ນໍ້າເກືອຕໍ່ນໍ້າ 1ສ່ວນ ເພື່ອຫຼຸດແບດທີເຣຍໃນຊ່ອງປາກ
2.ໃຊ້ຢາທາບາດແຜໃນປາກ ມື້ລະ 2-4ຄັ້ງ ຈົນກວ່າຮ້ອນໃນ ໃນປາກຈະເຊົາ
3.ໃຊ້ຫຼອດດູດແທນການດື່ມນໍ້າຈາກແກ້ວເພື່ອຫຼຸດອາການສຽດສີກັບບາດແຜ.


4.ໃຊ້ແປງສີຟັນຂົນອອ່ນນຸ້ມ ແລະ ປ່ຽນມາໃຊ້ຢາສີຟັນເດັນນ້ອຍເພື່ອຄວາມອ່ອນໂຍນຕໍ່ຊ່ອງປາກ
5.ນອນລັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຢ່າງໜ້ອຍ 6ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້
7.ຫ້າມກິນອາຫານລົດຊາດເຜັດ,ເຄັມ


8.ໃຊ້ແຜ່ນຕິດແກ້ຮ້ອນໃນ ຊ່ວຍໃຫ້ແຜການສໍາຜັດນໍ້າລາຍ ຫຼື ອາຫານໜ້ອຍລົງ
9.ຫ້າມກິນອາຫານທີ່ມີອຸນຫະພູມຮ້ອນຫຼືເຢັນຈົນເກີນໄປ
10.ຫາກຮັກສາທຸກວິທີແລ້ວບໍ່ເຊົາ ພາຍໃນ3ອາທິດ ຄວນໄປພົບແພດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page