5 ສາເຫດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ “ ຮູ້ສຶກເບື່ອກັບຊີວິດຕົນເອງ”

5 ສາເຫດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ “ ຮູ້ສຶກເບື່ອກັບຊີວິດຕົນເອງ”


ສາເຫດຂອງອາການເບື່ອນັ້ນນັບບໍ່ຖ້ວນມັນອາດຈະເກີດຈາກ%ຍກງານ,ຄວາມຮັກ,ຄອບຄົວຫຼືຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງເຮົາເອງຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: ວຽກຂອງເຮົາຍັງຕື່ນເຕັ້ນບໍ່ພໍ, ຄວາມສຳພັນຂອງເຮົາກັບຄົນຮັກບໍ່ຄ່ອຍດີ ,ຊີວິດສ່ວນຕົວເຮົາບໍ່ຖືກເຕີມເຕັມ


1.ເຮົາຂີ້ຄ້ານເກີນໄປ: ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກເບື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໝົດພະລັງງານ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຮັດຫຍັງເລີຍ ຖ້າເປັນເພາະສາເຫດເພາະແບບນີ້ເຮົາຈະຮູ້ສຶກໜ່າຍ ຢາກຍອມແພ້ແລະບໍ່ຢາກແກ້ໄຂຫຍັງທັງນັ້ນ ຫາກເຮົາຄ້ານເກີນກວ່າທີ່ຈະກ້າວອອກມາໂຊນຂອງເຮົາ ແລະໄປເລີ່ມເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ


2.ບໍ່ອອກໄປພົບປະຜູ້ຄົນໃໝ່ໆ: ລອງອອກໄປຮູ້ຈັກຄົນໃໝ່ໆເພີ່ມຂື້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາພົບຈຸດເດັ່ນຂອງຕົນເອງ ຖ້າເຮົາຄິດໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໝູ່ເພື່ອນກຸ່ມເກົ່າ,ຄົນເກົ່າ ເຮົາຈະພົບແຕ່ເລື່ອງເກົ່າ,ຮູບແບບເກົ່າ ຖ້າເຮົາເລີ່ມເບື່ອນັ້ໜສະແດງວ່າເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນທ່າມກາງບຸກຄົນຂາດແຮງບັນດາໃຈດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນໄປສະຖານທີ່ໃໝ່ໆເພືອ່ພົບຜູ້ຄົນໃໝ່ໆເບິ່ງ


3.ເຮົາບໍ່ພະຍາຍາມເຮັດຫຍັງເລີຍ: ຖ້າເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸດຂຶ້ນເຮົາກໍຄວນຈະຫາຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກແບບນັ້ນຊີວິດຂອງເຮົາບໍ່ມີທາງປ່ຽນແປງແນ່ນອນຖ້າເຮົາຍຫງເຮັດແບບເກົ່າ
4.ບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະບໍ່ຢາກເຮັດເລື່ອງແບບນີ້ຄົນດຽວ: ຖ້າຊີວິດຂອງເົຮາຫວັງແຕ່ກະເພິ່ງພາຄົນອື່ນອາດເຮັດໃຫ້ນໜ້າເບື່ອ, ຖ້າເົຮາຢາກເຮັດຫຍັງກໍລອງພາຕົນເອງອອກໄປເຮັດເລີຍໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຖ້າຄົນອື່ນ


5.ໃຫ້ເຊື່ອວ່າຕົນເອງດີກວ່າຄົນອື່ນ: ມັນກໍເປັນໄປໄດ້ວ່າເຮົາຈະຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານທີ່ບໍ່ຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງຜູ້ອື່ນນັ້ໜກໍຍ້ອນວ່າເຮົາຄິດວ່າການຢູ່ກັບຕົນເອງເປັນເລື່ອງທີ່ດີກວ່າ ເົຮາອາດຄິດວ່າຄົນອື່ນຄືບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກໄດ້ດອກ ເຊິ່ງຄວາມຄິດແບບນີຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຢູ່ໂດດດ່ຽວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page