10 ສິ່ງການເປັນຫົວໜ້າທີ່ດີ ໃນແບບທີ່ລູກນ້ອງຕ້ອງການ

ເພາະການເຮັດວຽກຄືອີກສັງຄົມທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ໄປຢ່າງໜ້ອຍກໍຕະຫຼອດຊີວິດ ດັ່ງນັ້ນການປະຕິບັດຕົວໃຫ້ຄົນໃນບ່ອນເຮັດວຽກເຂົ້າໃຈແລະເຮັດວຽກກັນຢ່າງມີຄວາມສະຫງົບສຸກນັ້ນຈື່ງເປັນສິ່ງທີ່ໃຜໆກໍຄວນຈະມີພື້ນຖານເຫຼົ່ານັ້ນຕິດຕົວໄວ້


1.ລົງມືເຮັດໃຫ້ເຫັນ: ການລົງມືເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ກວ່າການໄປບອກໃຜວ່າເຮັດແບບນັ້ນແບບນິ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຄົນທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄວນເຮັດໃຫ້ເຫັນໄປເລີຍ


2.ໃຈດີແຕ່ບໍ່ຕາມໃຈ: ທຸກຄົນລ້ວນມັກແຕ່ຄົນທີ່ໃຈດີທັງນັ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນລະດັບໃດ ແຕ່ຄວາມໃຈດີນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຍອມຕາມໃຈລູກນ້ອງໄປທຸກຢ່າງ
3.ມີເຫດຜົນ: ຫົວໜ້າທີ່ບໍ່ມີໃຜມັກເລີຍຄືຫົວໜ້າທີ່ຍືດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງເປັນໃຫຍ່ ໃຜເວົ້າຫຍັງຫຼືສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຫຍັງມາ ຖ້າຫົວນ້າບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຄຸ້ນ,ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຈະຄັດຄ້ານທັນທີ


4.ເປັນກາງກັບທຸກຄົນ: ຄວາມເປັນກາງໃນບ່ອນເຮັດວຽກນັ້ນໝາຍເຖິງການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ບໍ່ລຳອຽງໄປທາງໃດທາງໜື່ງຫຼືໃນທຸກຄັ້ງທີ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈຫຍັງກໍຕາມ ຄວນເອົາຄວງາມເປັນກາງເປັນທີ່ຕັ້ງ,ຢ່າເອົາຄວາມສະໜິດເປັນທີ່ຕັ້ງ


5.ຄວບຄຸມອາລົມເປັນ: ຄືຄຸນສົມບັດພືນຖານຂອງຫົວນ້າທີ່ດີ ເພາະບໍ່ມີລູກນ້ອງຄົນທີ່ໃດທີ່ຢາກພົບຫົວໜ້າທີ່ຄຸມອາລົມຕົນເອງບໍ່ໄດ້ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກນຳຈະກົດດັນຫຼາຍ.
6.ບໍ່ຕຳໜິໃຜຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ: ເວລາທີ່ເຮົາຈະຕຳນິໃຜແທ້ໆ ສິ່ງທີ່ຫົວໜ້າທີ່ມີສະຕິຄວນເຮັດຄືຕຳໜິກັນພຽງສອງຄົນໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີໃຜຮັບຮູ້ ເພາະການຕຳໜິຕໍ່ໜ້າໃນບ່ອນປະຊຸມຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກຜິດ


7.ຍ້ອງຕໍ່ນ້າຄົນອື່ນ: ຫາກລູກນ້ອງຂອງເຮົາເຮັດດີ ສິ່ງທີ່ຫົວໜ້າຄວນເຮັດຄືນຄືຊື່ຊົມຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກໄດ້ພູມໃຈໃນວຽກທີ່ເຮັດ.
8.ປົກປ້ອງລູກນ້ອງ: ໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຄືຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະກາງປີກປົກປ້ອງທຸກຄົນໃນມື້ທີ່ເຂົາເຮັດຜິດກໍຕ້ອງຮູ້ວ່າຄສນເຮັດແບບໃດ


9.ຫົວໜ້າກໍຜິດໄດ້: ຄົນເປັນຫົວໜ້າຕ້ອງບໍ່ຜິດພາດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີໂອກາດພາດ ເມື່ອເຮົາພາດຫົວໜ້າກໍຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈະຈັດການຄວາມຜິດພາດນັ້ນໄດ້ແນວໃດ
10.ຄິດກ່ອນເວົ້າ: ກ່ອນຈະເວົ້າຫຼືແນະນຳຫຍັງກໍຕາມ ຫົວໜ້າທີ່ດີຈະຄິດກ່ອນແລ້ວຈື່ງນຳສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຫຼືຄຳແນະນຳອອກໄປ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page