ຮູ້ຫຼືບໍ່? ແມງສາບສາມາດກັດຄົນໄດ້

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ແມງສາບສາມາດກັດຄົນໄດ້

ພຽງແຕ່ເຮົາຄິດເຮົາກໍຢ້ານແລ້ວ ແມງສາບສາມາດກັດຄົນໄດ້ ເຊິ່ງມັນຈະກັດທີ່ບໍລິເວນ ຂົນຕາ, ປາກ, ມື, ເລັບ.
ບໍລິເວນທີ່ຖືກກັດ ກໍຈະມີຜື່ນແດງ ເນື່ອງຈາກການແພ້ໂປຣຕີນໃນນ້ຳລາຍແມງສາບ.

ແມງສາບນັ້ນ ກໍເປັນພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດມາສູ່ຮ່າງກາຍເຮົາ ເຊັ່ນ ການຕິດເຊື້ອທາງລະບົບອາຫານ ແລະ ຜິວໜັງ.
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການແບບນີ້ ເຮົາຄວນຮັກສາຄວາມສາມາດພາຍໃນເຮືອນ ໂດຍສະເພາະເຮືອນຄົວ ເພາະຈະເປັນແຫຼ່ງອາຫານຂອງແມງສາບ

ເມື່ອມີເສດອາຫານຕົກເຮ່ຍ ຫຼື ອະນາໄມບໍ່ສະອາດ ມັນກໍຈະເກີດມີແມງສາບເຂົ້າມາພາຍໃນເຮືອນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ POBPAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page